et ru en
Menüü

Erasmus+ BREAK TIME

THE PROJECT
BREAK TIME (Bullying Rudeness Exploits Against Kids-Time For Inclusion In Multicultural Europe) has been thought to overcome all the problems related to students (age range 13-18) whose little motivation and high level of irritability and contentiousness against other students create difficult situations in everyday school life. The project and its objectives are created to improve and control students’ behaviours through specific and creative exercises conceived to reduce conflicts among them.

 

The main object of the project is to provide inclusive education and learning opportunities to be suitable for children’s needs, provide safe, non-violent, inclusive learning environments for all.To reach these goals we will organize activities for inclusion as “educational games” through which students can learn rules, reflect on their behaviour, experience cooperative situations and act as inclusive group in non-formal education lessons.

 

AIMS
The objectives of the project are:

 • to increase students’ self-expression skills and self-confidence
 • to reduce the rate of students being affected by violent behaviours
 • to foster inclusion and reduce early school abandonment in the schools involved (through the analysis and contributions of the students themselves)
 • to Increase students’ European awareness and knowledge and reflection about both European values and European cultural heritage
 • to Develop students’ counsciousness about the importance of learning process throught non formal education classes

 

The sub-objectives ‘ project addressed to reach the objectives are:

 • to provide teachers and students with knowledge, tools and experiences necessary to embed observed good practice into non-formal education
 • to support personal development, cultural understanding, European citizenship
 • to create real cooperative learning groups improving and enhancing everyone’s skills

 

WORK PROCESS
At the beginning of the project, all participants involved in the given project, will be registered on the TwinSpace platform. They will get usernames and passwords in order to have an access to the project’s materials (all activities, instructions, materials, results, dissemination activities that will be shared on the TwinSpace). After the registration, all participants will create their profiles. Thus, all participants can be acquainted with each other beforehand.


Students and teachers will create project activities (a blog/ collaborative writing) and store the project work. In the File archive, students are going to store Excel sheets, Word documents, photos/videos of the project activities and other files related to the project work. In the Forum, we are going to discuss different topics on the certain theme and set project tasks. In the Image Gallery, participants are going to store photos/ digital images related to the project work, scanned images and so on.

 

EXPECTED RESULTS
We will use eTwinning platform for implementation, dissemination and follow-up process of our project.
Our main goals of using eTwinning are:

 • to reach the participants who haven’t joined the mobilities from all partner organisations
 • to inform other organisations about gains of our project to the rest of our partners
 • to support project’s objectives strongly with studies which are not included in LTT plan but appropriate for eTwinning platform

 

 

 

 

Projekt 
BREAK TIME (Bullying Rudeness Exploits Against Kids-Time For Inclusion In Multicultural Europe)

VAHEAEG (Kiusamine Ebaviisakus Laste suhtes - Aeg Kaasamiseks Mitmekultuurilises Euroopas) on mõeldud kõikide probleemide ületamiseks, mis on seotud õpilastega (vanuserühm 13-18), kellel on vähe motivatsiooni ja kõrge ärrituvus ning vastuolulisus teiste õpilaste suhtes, luues keerulisi olukordi igapäevaelus. Projekti eesmärgid on püstitatud selleks, et parandada ja kontrollida õpilaste käitumist spetsiifiliste ja loovate harjutuste kaudu, mille eesmärk on vähendada konflikte arv õpilaste vahel.

Projekti peamine eesmärk on pakkuda kaasavat haridust ja õppimisvõimalusi, mis sobiksid laste vajadustega, ning tagada ohutud, vägivallatud ja kaasav õpikeskkond kõigile. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldame kaasamise tegevusi "õppemängudena", mille kaudu saavad õpilased õppida reegleid, mõelda oma käitumisele, kogeda koostöölisi olukordi ja tegutseda kaasava rühmana mitteformaalsetes tundides.

 

EESMÄRGID 

Projekti eesmärgid on järgmised:

parandada õpilaste eneseväljendusoskust ja enesekindlust;
vähendada õpilaste mõjutamist vägivaldsest käitumisest;
soodustada kaasamist ja vähendada varajast koolist loobumist osalevates koolides (õpilaste endi analüüsi ja panuse kaudu);
suurendada õpilaste Euroopa teadlikkust ja teadmisi ning mõtisklust nii Euroopa väärtuste kui ka Euroopa kultuuripärandi üle;
arendada õpilaste teadlikkust õppimisprotsessi tähtsusest mitteformaalsetes tundides.

ALAM-EESMÄRGID, mida projekt käsitleb eesmärkide saavutamiseks, on järgmised:
anda õpetajatele ja õpilastele teadmised, vahendid ja kogemused, mis on vajalikud hea tava nähtude mitteformaalse hariduse sisse viimiseks;
toetada isiklikku arengut, kultuurilist mõistmist, Euroopa kodakondsust;
luua tõelisi koostöö õpperühmi, mis parandavad ja suurendavad igaühe oskusi.

TÖÖPROTSESS 

Projekti alguses registreeritakse kõik selles osalevad osalejad TwinSpace platvormile. Neile antakse kasutajanimed ja paroolid, et neil oleks juurdepääs projekti materjalidele (kõik tegevused, juhendid, materjalid, tulemused, levitamistegevused, mis jagatakse TwinSpace'is). Pärast registreerimist loovad kõik osalejad oma profiilid, et saaksid omavahel eelnevalt tuttavaks.

Õpilased ja õpetajad loovad projekti tegevusi (blogi/ühiselt kirjutamine) ja säilitavad projektitööd. Failiarhiivis säilitavad õpilased Exceli tabelid, Wordi dokumendid, projektitööga seotud fotod/videod ja muud failid. Foorumis arutame erinevaid teemasid kindla teema raames ja määratleme projekti ülesanded. Pildigaleriis säilitavad osalejad fotosid/digitaalseid pilte projektitööga seotud materjalidest, skaneeritud pilte ja muud sellega seotud materjali.

Me kasutame eTwinningu platvormi meie projekti rakendamiseks, levitamiseks ja jälgimiseks. 

Meie peamised eesmärgid eTwinningu kasutamisel on:

 

jõuda nendeni, kes ei ole liitunud liikuvustega kõigist partnerorganisatsioonidest;
teavitada teisi organisatsioone meie projekti saavutustest ülejäänud partneritele;
toetada projekti eesmärke tugevalt uuringutega, mis ei sisaldu õppereiside plaanis, kuid sobivad eTwinningu platvormile.

 

 

Book

Fotod & Video

 

FOLLOW US
Website - http://breaktime.erasmus.istitutocasanova.edu.it/
Facebook - https://www.facebook.com/groups/837699850425181
Instagram - @breaktime_erasmus

 

 
Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool