et ru en
Menüü

Õppenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

  • Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
  • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. 
  • Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
  • Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid. 
  • Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

 

Õppenõukogu tegevuse planeerimine ja koosolekute läbiviimine 2018/2019. õa

 

 

Koosolekud

06.06.2019 kell 14.00 aulas toimub õppenõukogu teemal „Põhikooli (1.-8. klass) õppeaasta lõpetamine, õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise otsustamine“.

 

17.06.2019 kell 9.30 aulas toimub õppenõukogu koosolek teemal „Gümnaasiumi (10.-11. klass) õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja kursusehinnete parandamine vastavalt saadud tulemustele“.
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Gümnaasiumi 10.-11. klassi õpilaste kursusehinnete  parandamine vastavalt saadud tulemustele.  
2. Õppeaasta lõpetamine ja 10.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

 

18.06.2019 kell 12.00 aulas toimub  õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli lõpetamine“
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kiitusega tunnustamise otsustamine. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused.

 

18.06. 2019 kell 13.00 aulas toimub õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli õpilaste täiendava õppetöö läbiviimise, pikendamise ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.“

Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Põhikooli õpilaste täiendava õppetöö läbiviimise, pikendamise ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

 

20.06.2019 kell 9.00 aulas toimub  õppenõukogu koosolek teemal „Gümnaasiumi lõpetamine“.
Õppenõukogu koosoleku päevakord:
1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 
3. Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga.
4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

21.06.2019 kell 13.00 aulas toimub  õppenõukogu koosolek teemal „Põhikooli lõpetamine“

Õppenõukogu koosoleku päevakord:

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine (pärast järeleksamit).

2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium