et ru en
Menüü

Õppenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

  • Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
  • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. 
  • Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
  • Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid. 
  • Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

 

Õppenõukogu tegevuse planeerimine ja koosolekute läbiviimine 2019/2020. õa 

 

 

Koosolekud

02.06.2020 kella 09.00-15.00 toimub õppenõukogu e-istung teemal:
• Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine (koolieksami sooritamise eriolukorra ajal)

 

04.06.2020 kella 09.00-10.00 toimub õppenõukogu e-istung teemal:
• Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
• Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
• Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga
• Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

 

08.06.2020  kella 13.30-15.00 toimub õppenõukogu e-istung teemal:
• Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
• 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise ja individuaalsete õppekavade määramise otsustamine
• Põhikooli lõpetamise otsustamine
• Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kiitusega tunnustamise otsustamine
• Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused

 

16.06.2020 kella 11.00-12.30  toimub õppenõukogu e-istung teemal:
• Gümnaasiumi 10.-11. klassi õpilaste kursusehinnete parandamine vastavalt saadud tulemustele
• Õppeaasta lõpetamine ja 10.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

 

16.06.2020 kella 13.00-14.00  toimub õppenõukogu e-istung teemal:
• 1.-8 klassi õpilaste täiendava õppetöö läbiviimise, pikendamise ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium