et ru en
Menüü

Õppenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

  • Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
  • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. 
  • Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
  • Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid. 
  • Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

 

Õppenõukogu tegevuse planeerimine ja koosolekute läbiviimine 2019/2020. õa 

 

 

Koosolekud

27.08.2019. a kell 10.00 toimub õppenõukogu interaktiivne koosolek teemal „Sise- ja välishindamise tulemuste läbi arutamine  ning ettepanekute tarvilike meetmete rakendamiseks tegemine: Koostöö huvigruppidega. Majandus- ja IT tegevus.  Tugiteenus – psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed.“

 

28.08.2019. a kell 9.00 aulas toimub õppenõukogu koosolek teemal „Kooli 2018.-2019. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine  ja kooli juhtkonnale ettepanekute kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks tegemine. Kooli 2019.-2020. õa  üldtööplaani kinnitamine “.

 

29.08.2019.a kell 12.00 aulas toimub õppenõukogu teemal „Täiendava õppetöö tulemuste arutamine, õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja põhikooli lõpetamise otsustamine“.

 

Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium