et ru en
Menüü

Õppenõukogu

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

NARVA PÄHKLIMÄE KOOLI

2023/2024 ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE PLAAN

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 1 - 08.01.2024.a.

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine

 2. Kooli 2023/2024 üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 2 – veebruar-märts 2024.a

Päevakord:

 1. Uue arengukava eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine

 2. Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta arvamuse andmine
   

Õppenõukogu koosolek nr 3 – juuni algus

Päevakord:

 1.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

 3. Kiituskirjaga õpilaste tunnustamise otsustamine

 

Õppenõukogu koosolek nr 4 - 17.06.2024.a.

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 2. Kiitusega põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 

Õppenõukogu koosolek nr 5 – augusti lõpus

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordamise jätmise otsustamine

 2. Kooli 2023/2024 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 3. 2024/2025. õa kooli üldtööplaani kinnitamine

 4. 2024/2025. õa kooli klassitunnistuse vormi kinnitamine  

 5. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine

 

Kooli õppenõukogu protokollid ja otsused on kättesaadavad kooli dokumentide registris: siin

 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool