et ru en
Menüü

Õppenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

  • Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 
  • Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas. 
  • Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.
  • Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik (pedagoogid). Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid. 
  • Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

 

Õppenõukogu tegevuse planeerimine ja koosolekute läbiviimine 2022/2023. õa 

Narva Pähklimäe Kool 75024357 Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 E-post: mail@pahklimae.edu.ee
Narva Pähklimäe Kool