otsi
Narva Pähklimäe Gümnaasium 75024357 http://www.pahklimae.edu.ee
Pähklimäe 3, 20605 Narva
Telefon: 356 9820, 581 74100, 585 18140 Faks: 356 9821
E-post: mail@pahklimae.edu.ee
EENet
Õigused ja kohustused

Uuendatud 10.01.2016

Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:
1. täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
2. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi õpetajalt viimase üldtööaja piires;
3. osaleda kooli õpilasesinduse valimisel, olla valitud ja osaleda selle töös, esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor septembris;
4. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
5. saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
6. pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidluste korral;
7. pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalveametniku või lastekaitseorganisatsiooni poole;
8. omada ja kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest;
9. olla valitud hoolekokku:

  • põhikooli esindaja määratakse õpilasesinduse poolt;
  • gümnaasiumi astme esindaja valitakse gümnaasiumi õpilaste poolt.

 

Õpilaste kohustused
Õpilane on kohustatud:

1. täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
2. täitma kooli kodukorda;
3. õppima võimetekohaselt, arendama end ja täiendama oma teadmisi;
4. suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
5. hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt;
6. hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
7. täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi;
8. kasutama internetti ainult õppimise eesmärgil.
9. Õpilased tulevad kooli vähemalt 15-5 minutit enne tunni algust. Hea tava kohaselt õpilased kannavad kaasas vahetusjalatseid – 1.-4. klassis. Kehalise kasvatuse tunniks õpilased kannavad kaasas lisaks spordiriietusele spordijalatseid. Üleriided ja tänavajalatsid jäetakse riidehoidu numbri järgi – klassile ettenähtud kohale.
10. Õpilane ei hiline tundi ega puudu tunnist põhjuseta. Õpilane on kohustatud kandma kaasas kõiki tunniks vajalikke õppevahendeid. Täiskasvanu sisenemisel klassi, tõusevad õpilased tervituseks püsti. Tunni ajal on keelatud mobiiltelefonide kasutamine. Telefonid peavad olema väljalülitatult kotis. Samuti pole lubatud pildistamine, diktofoni ja videokaamera kasutamine ning audiovisuaalseadmete (kõrvaklappide) kasutamine oma eesmärkidel. Tunni ajal õpilane täidab tundi läbi viiva õpetaja või asendusõpetaja nõudeid.
11. Õpilane peab end ülal vahetunni ajal nii, et tema käitumine ei segaks teisi õpilasi. Vahetunni ajal on keelatud kooli territooriumilt lahkuda. Korrapidajad-õpetajad jälgivad korda koolis. Õpperuumis on keelatud omavoliliselt kasutada kooli vara. Vahetunni ajal õpilased täidavad korrapidaja-õpetaja või korrapidaja nõudeid. Kooli töötajatega rääkides tuleb püsti tõusta, lubamatu on samal ajal käsi taskus hoida.
12. Söögivahetunnid kestavad 15-20 minutit. 1.-4. klassi õpilased tulevad sööklasse selle aineõpetaja saatel, kes andis vahetunnieelset tundi. Sööklas jälgivad korda kooli juhtkonna esindajad (sotsiaalpedagoog, korrapidaja-õpetaja), antud vahetunnis toituvate õpilaste klassijuhataja. Narva Pähklimäe gümnaasiumis on kombeks suhtuda austavalt sööklatöötajatesse. Sööklast ei viida toitu välja. Peale sööki viib õpilane oma nõud ära. Sööklas on rangelt keelatud joosta ja toiduga lugupidamatult ümber käia.
13. Peale tunde, ringide, pikapäevarühma, õpilaste tugirühma  õpilased panevad end riidesse ja lahkuvad koolist.

 

Õpilasel on keelatud:
1. tuua, levitada ja kasutada koolis ja selle territooriumil relvi, laskemoona, plahvatusohtlikke (rakette - petarde, paugukaid jms) ning tuleohtlikke materjale, terava ja ebameeldiva lõhnaga aineid, alkohoolseid jooke, tubakatooteid, narkootikume, pornograafilist materjali, torkivaid ja teravaid esemeid;
2. mängida hasartmänge (kaardimäng jne);
3. kasutada füüsilist jõudu omavaheliste suhete klaarimiseks, hirmutada, tegeleda väljapressimisega, ropult väljenduda, alandada ja solvata inimesi;
4. põhjustada kooli varale või hoonele materiaalset kahju;
5. kasutada internetti muul eesmärgil, v.a õppimisega seotud;
6. lõikes 3.3. määratud nõuete rikkumise korral avaldatakse õpilasele noomitus või kasutatakse muid mõjutusvahendeid.

BestIT