Dokumendid

Uuendatud 19.09.2017

KOOLI ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koolitusluba

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi registreerimine 

Koolitusloa andmine Narva Pähklimäe Gümnaasiumile  

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi arengukava kehtestamine

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi arengukava 2015-2020
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi kodukord


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppeekskursioonide läbiviimise kord (Lisa 1, Lisa 2)

 

Kooliraamatukogude töökorralduse alused
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi raamatukogu kodukord


Õppenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu ülesanded ja töökord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokollid ja otsused

 

Hoolekogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokollid ja otsused

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

 

Õpilasesindus

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus 

Õpilasomavalitsuse (ÕOV) tööplaan

 

Tervisenõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi Tervisenõukogu tegutsemise põhimõtted ja vastutus

 

Töökeskkonnanõukogu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi töökeskkonnanõukogu

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
Töötajate tervisekontrolli kord
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

 

Asjaajamine

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi dokumentide loetelu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi asjaajamiskord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi dokumendiregister. Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid


Üldtööplaan

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi üldtööplaan 2016.-2017. õa

 

Majandustegevuse korraldamine. Finantsplaneerimine

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eelarve 2017. a (Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine)

 


HARIDUSE KORRALDAMINE

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (viide Riigi Teataja tekstile)

Teavituskiri riiklike õppekavade muutmisest
Seletuskiri riiklike õppekavade muutmise kohta 2014

Tervisekaitsenõuded koolidele
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppekava

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tunnijaotusplaan gümnaasiumis

Lisa 8. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koolilõpueksami kord
Lisa 9. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi uurimistöö koostamise ja vormistamise kord (10.-12. kl)

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi uurimistöö vormistamise nõuded

Lisa 10. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hindamise korraldus gümnaasiumis (10.-12. klassides)

Lisa 11. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste toetamise ja konsulteerimise kord


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhikooli õppekava

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tunnijaotusplaan põhikooliastmes (1.-9. klassides)

Lisa 9. Loov-, praktiliste ja uurimistööde juhendamise, kirjutamise, vormistamise ja kaitsmise kord Narva Pähklimäe Gümnaasiumis (1.-9. kl)

Lisa 10. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hindamise korraldus põhikooliastmes (1.-9. klassides)

Lisa 11. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilaste toetamise ja konsulteerimise kord


Ainekavad

Gümnaasiumi ainekavad (näita/peida)
Põhikooli ainekavad (näita/peida)

 

Õppekavaväline tegevus

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppekavavälises tegevuses osalemise hindade kehtestamine

 

Õpilased

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koolikohustuse täitmise kord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi arenguvestluste läbiviimise kord. Muudatused


Töötajad, õpetajad
Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär
Pedagoogide töötasustamise kord

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted. Kooskõlastamine


Narva Pähklimäe Gümnaasiumi koolituskava

Koolituse aruandlus (näita/peida)

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord


Õpetaja kutsestandardid (näita/peida)

Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend

Sisehindamine ja sisekontroll

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õppeasutuse sisehindamise aruanne
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi aruanne arengukava täitmine 2013. aastal

BestIT